Mahinahon at mapag-unawang pangangalaga
sa isang malinis at mapayapang kapaligiran.
Mula sa pagkakatatag nito taong 1981,
kami ay nagbibigay na ng nangungunang mga serbisyo sa pag-aalaga.
Ang pangunahing prinsipyo ng Nishiyama Hospital Group ay ang makapagbigay
ng mahinahon at mapag-unawang uri ng pangangalaga sa isang malinis at mapayapang kapaligiran.
Pinagsusumikapan namin na maunawaan ang pangangailangan
at damdamin ng mga taong nangangailangan
ng pangangalaga ng kanilang kalusugan at nang kanilang mga pamilya.
At palawigin pa ang pagbibigay serbisyo sa lokal na lugar.
Ang Issuikai Medical Korporasyon
Ang ibig sabihin ng “Issui” sa Nihongo ay, iisang ulo o isang tangkay ng isang ani. Ang aming layunin
ay tulad ng isang tangkay ng palay, kung saan ang lahat ng aming miyembro ay magsasama-sama at
magkakaisa at ilalaan ang kanilang mga sarili sa pananaliksik na syang
magsisilbing mga buto na gagamitin sa susunod na ani.

Hospitalization-Based Care

Kapasidad : 271 kama
Medical Care and Nursing Care
Nishiyama Hospital
Ito ay may mahusay na kagamitan na kayang pangalagaan ang tumatandang lipunan ng Japan.

Non-Hospitalization-Based Care

Kapasidad : 164 kama
Nursing Care
Nishiyama Nursing Home
Ito ang pangalawang ospital na binuksanng Nishiyama Hospital noong 1986.
Ang ikaapat na palapag ay para samga pasyenteng may malubhang Dementia.
Kapasidad : 148 kama
Nursing and Rehabilitation Facility
for the Elderly
Nishiyama Wellcare
Ito ay isang pasilidad para sa mga pasyenteng matatag pa ang kondisyon at hindi pa nangangailangan ngpagpapagamot (ayon sa nursing care-level 1-5),
at para sa mga pasyenteng nangangailangan ng pisikal na rehabilitasyon.
Kapasidad : 18 kama
Group Home
Heidi’s House
Sa isang kapaligiran kung saan namumuhay ang bawat isa bilang isang pamilya, pagsusumikapan namin na mapabagal ang paglala ng Dementia sa tulong at suporta mula sa mga tagapangalaga. At ang bilang ng maninirahandito ay kaunti lamang.
Kapasidad : 29 pasyente
Intensive-Care Nursing Home
Batay sa komunidad Pansariling Pagamutan Nishiyama No Mori
Ito ay isang maliit na antas ngbahay-kalinga para sa mganangangailangan ng masinsinangpag-aalaga kung saan sila ay nabibigyan ng pribadong mga kwarto. Dito makakapamuhay silang katulad o hindi malayo sa uri ng pamumuhay ng kanilang nakasanayan na.

Home / Outpatient Care

Rehabilitasyon ng outpatient
Nishiyama Hospital/
Nishiyama Nursing Home
Para sa tinatawag naOutpatient Care, binibigyanng pinagsamang medikal at rehabilitasyong pangagalaga na naaayon sa pangangailangan at ninanais ng pasyente.
Highly-individualized, na ang ibig sabihin ay aalagaan lamang ang pasyente ayonsa kanyang indibiwal napangangailangan at batay sa kanyang ninanais ay naisasagawa ng mga staff ng may ngiti at buong puso.
Short-Time Outpatient
Nishiyama Wellcare
Ang Short-Time (half-day) outpatient ay isang rehabilitation program kung saan binibigyan ng importansya ang indibiwal na pangangailan ng pasyente katulad ng power rehabilitation at relaxation.
Nishiyama No Mori
Adult Daycare
Outpatient daycare
Ito ay isang small-scale daycare para sa mga matatandang nakakaranas ng Dementia.
Susunduin ang mga pasyente mula sa kanilang mga bahay,
bigyan ng family-oriented na serbisyo na naaayon sa sintomas ng nararanasan ng pasyente at ihatid muli sila sakanilang mga bahay.
Pag-aalaga sa
maikling panahon
Nishiyama Hospital/
Nishiyama Wellcare
Para sa short-stay (mamalagi sa hospital ng1 hanggang 3 araw),
kasali sa serbisyong binibigay namin ay ang pagmonitor sa diet/nutrisyon ng pasyente,
pagbibigay ng pagkain tatlong beses sa isang araw at pagpapaligo.
Nishiyama Hospital Group
Nursing Insurance Center
Home Nursing
Support Office
Pagkatapos makipag-ugnayan ang Care Manager sa magiging kliyente/pasyente at sa kanyang pamilya, dito sa Insurance Center tuturuan kung papaano gamitin angnursing insurance, gawan ng care plan ang pasyente,
makipag-ugnayan sa iba`t-ibang uri ng organisasyon at magbigay ng serbisyong may kinalaman sa nursing insurance.
Local Comprehensive
Support Center
Naaayon sa ikinomisyon ng syudad Hamamatsu, ang comprehensive center na ito ay tumutulong sa pagtipon ng ibat`t-ibang propesyonal at ispesyalista kagaya ng Senior Healthcare Specialist,
certified Social Workers atPublic Health Nurses.
Ang layunin ng sentro na ito ay makipag-ugnayan upang makapagtipon ng maraming propesyonal na maaringmakapagbigay ng mahinahon at mapayapang kapaligiran at pag-alaga sa mga matatandang pasyente ayon sa nakasanayan na nila.

Nishiyama Hospital

Main Building / West Building
Panlabas na kaanyuhan ng Silangang Gusali
Pangunahing Gusali ng kapiterya
Kwarto ng Rehabilition Room
Unang Palapag ng Lobbi ng Pangunahing Gusali
Kwarto ng Ospital ng Kanlurang Gusali
Kwarto ng Ospital ng Kanlurang Gusali
Koridor ng Pangunahing Gusali ng Ward ng Ospital
Kwarto ng Ospital ng Pangunahing Gusali
Pangunahing Gusali ng Banyo
East Building
Panlabas na Kaanyuhan ng Silangang Gusali
Kapeteria
Kwarto ng rehabilitasyon
South Building
Panlabas Kaanyuhan ng Timog Gusali
Koridor ng Ward ng Ospital
Sulok ng konsultasyon

Nishiyama Wellcare

Panlabas na kaanyuhan ng Nishiyama Wellcare
1F Salas
Kwarto ng pasyente
Sala ng aktibidad

Nishiyama Nursing Home

Panlabas na kaanyuhang Bahay ng Nishiyama Narsing
1F Lobby
1F Kapihan
Banyo

TOP